Naar inhoud

Voorwaarden en bepalingen

Aanvaarding van de Servicevoorwaarden

De volgende voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de websites van OBM Digital Factory BV en de OBM Groep met hoofdkantoor in Nieuw-Vennep Nederland ("OBM", "wij" "ons" of "onze"), inclusief alle inhoud, functionaliteit, producten en diensten die op of via dergelijke websites worden aangeboden (gezamenlijk de "Website"), hetzij als gast, hetzij als geregistreerde gebruiker. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op uw gebruik van andere OBM Digital Factory-diensten waarop deze Voorwaarden worden weergegeven of die deze Voorwaarden bevatten ('Aanvullende Diensten'). In deze Voorwaarden worden de Website en de Aanvullende Diensten gezamenlijk aangeduid als de "Diensten".

 

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Diensten gebruikt. Door de Diensten te gebruiken, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, mag u de Diensten niet gebruiken. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen software of diensten die onderdeel uitmaken van of anderszins via de Diensten aan u beschikbaar worden gesteld, onderworpen zijn aan een afzonderlijke overeenkomst tussen u en OBM Digital Factory, zoals licentieovereenkomsten voor eindgebruikers. Indien deze Voorwaarden strijdig zijn met dergelijke overeenkomsten, prevaleren die overeenkomsten.

Privacybeleid en cookiebeleid

Om onze praktijken te begrijpen, gelieve het Privacy- en Cookiebeleid te lezen dat ook van toepassing is op uw gebruik van de Diensten bovenaan deze pagina.

Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken; u dient deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na de publicatie van herziene voorwaarden betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat.

Intellectuele eigendomsrechten

De diensten, inclusief alle inhoud, functies en functionaliteit daarvan, zijn eigendom van OBM Digital Factory, haar licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal. U mag de Diensten uitsluitend gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of legitieme zakelijke doeleinden die verband houden met uw rol als huidige of potentiële klant van OBM Digital Factory. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan OBM Digital Factory.

Verboden gebruik

U mag de diensten alleen voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden gebruiken. U stemt ermee in de diensten niet te openen of te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of buiten de reikwijdte valt van het bedoelde gebruik van de diensten (naar eigen goeddunken van OBM Digital Factory).

Afwijzing van garanties

De Diensten en alle informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) en overige diensten die in de Diensten zijn opgenomen of anderszins via de Diensten aan u ter beschikking worden gesteld, worden door OBM Digital Factory geleverd op 'as is'- en 'as available'-basis. OBM Digital Factory doet geen toezeggingen en geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de Diensten of de informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten die zijn opgenomen in of anderszins via de Diensten aan u beschikbaar worden gesteld.

 

Voor zover wettelijk toegestaan wijst OBM Digital Factory alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. OBM Digital Factory garandeert niet dat de Diensten, informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten die zijn opgenomen in of anderszins aan u beschikbaar worden gesteld via de Diensten, de servers van OBM Digital Factory of elektronische communicatie die door OBM Digital Factory wordt verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan is OBM Digital Factory niet aansprakelijk voor winstderving of enige indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband staand met deze Overeenkomst. Verder zal, voor zover wettelijk toegestaan, niets in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid van OBM Digital Factory voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of voor fraude of enige andere aansprakelijkheid uitsluiten of op enigerlei wijze beperken, voor zover dit wettelijk niet uitgesloten of beperkt mag worden.

Disclaimer

U gaat ermee akkoord OBM Digital Factory, aan haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, toekenningen, verliezen, kosten, uitgaven of honoraria (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) als gevolg van een schending van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Ieder geschil of claim van u voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden ("Claim") wordt beheerst door Nederlands recht zonder toepassing van enige keuze of conflict van wettelijke bepaling of regel. Elke rechtszaak, actie of procedure voortvloeiend uit of in verband met een Claim zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Nederland. U gaat ermee akkoord af te zien van alle bezwaren tegen de uitoefening van rechtsbevoegdheid over u door dergelijke rechtbanken en tegen de locatie in dergelijke rechtbanken.

Algemene vragen

Voor algemene vragen kunt u contact met ons opnemen via info@obmdigitalfactory.com


© OBM Digital Factory B.V. 2022

Bereid je voor op 2023!

Het einde van het jaar nadert, dus nieuwe uitdagingen voor het nieuwe jaar dienen zich aan. Een development team opbouwen, uw in-house development team opschalen of op zoek naar een partner om uw mobiele applicatie, software of website te bouwen? Laat uw gegevens achter voor een snelle speeddate en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!